جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 69,181 6.54 86,861 7.95 79,255 6.43 125,069 4.1
اوراق مشارکت 331,903 31.37 449,667 41.17 481,118 39.02 486,137 15.92
سپرده بانکی 614,924 58.12 484,312 44.34 486,617 39.47 2,413,797 79.04
وجه نقد 3,850 0.36 2,196 0.2 30 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 38,151 3.61 69,176 6.33 185,864 15.08 29,029 0.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,144 4.46 47,144 4.32 47,924 3.89 82,085 2.69