جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 91,517 5.4 102,624 4.62 70,343 3.18 27,641 1.24
اوراق مشارکت 585,524 34.52 1,095,678 49.36 1,167,186 52.71 1,224,010 55.06
سپرده بانکی 955,295 56.32 925,556 41.7 878,567 39.68 868,560 39.07
وجه نقد 2,938 0.17 1,244 0.06 1,889 0.09 9,611 0.43
واحد صندوق 24,513 1.45 85,252 3.84 83,689 3.78 76,511 3.44
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 36,316 2.14 9,193 0.41 12,725 0.57 16,527 0.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 69,809 4.12 75,152 3.39 57,467 2.6 27,641 1.24