دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار ( سهامی خاص) 500,000 %50.00
2 امیر محمد سلامتی 500,000 %50.00