هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری توازن معیار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی ) معادل 0.5 درصد(0.005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.5 درصد از ارزش روزانه ی اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالانه 2% سود حاصل ازگواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
4 کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ی ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد بازارگردان پنج در هزار (0.005) از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 200 میلیون ریال به ازای هرسال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه ی مدیر صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره ی اولیه تصفیه می باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه سپرده گذاری واخدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
10 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
11 کارمزد ثبت و نظارت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.