هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری معیار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی ) معادل 0.5 درصد(0.005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.5 درصد از ارزش روزانه ی اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالانه 2% سود حاصل ازگواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
4 کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ی ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد بازارگردان پنج در هزار (0.005) از ارزش معاملات روزانه بازارگردان تا سقف حداقل معاملات روزانه تعهد شده
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هرسال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه ی مدیر صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره ی اولیه تصفیه می باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه سپرده گذاری واخدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
10 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 540 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
11 کارمزد ثبت و نظارت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.