اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 1400/03/01 1400/02/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/12/12 1399/12/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/07/30 - امیدنامه ای 1399/07/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/07/20 1399/07/12
لغو مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/06/04 1399/06/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/06/04 - امیدنامه ای 1399/05/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/05/20 - اساسنامه ای 1399/05/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/04/29 - اساسنامه ای 1399/04/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/04/29 - امیدنامه ای 1399/04/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری معیار مورخ 99/03/07 1399/02/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری معیار مورخ99/02/02 1399/02/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری معیار مورخ 99/01/06 1398/12/25
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری معیار مورخ 98/012/06 1398/11/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری معیار مورخ 98/012/06 1398/11/29
مجمع صندوق مورخ 98/09/09 در خصوص تغییرنام- تغییر محل اقامت و تغییر بازارگردان صندوق 1398/09/03