مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/12 ساعت 10 صبح - تغییرات امیدنامه 1399/12/13
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/12/12- ساعت 10:00 1399/12/12
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/20ساعت 10:00 - تغییرات امیدنامه 1399/07/28
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/07/20- ساعت 10:00 1399/07/20
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/20-ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه 1399/05/28
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/29- ساعت 9:30 - تغییرات اساسنامه 1399/05/28
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/05/20- ساعت 10:00 1399/05/20
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/09ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه 1399/05/07
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/04/29 - ساعت 9:30 1399/04/29
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری توازن معیار مورخ 99/04/29 - ساعت 9:00 1399/04/29
تاییدیه صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1399/03/07 ساعت 11:00 1399/04/15
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 99/03/07- ساعت 11:00 1399/03/07
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/06 ساعت 9 صبح - تغییرات امیدنامه 1399/01/25
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 99/01/06 - ساعت 9:00 1399/01/06
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/06 ساعت 9:30 - تغییرات امیدنامه 1398/12/24
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/06 - ساعت 9:30 1398/12/06
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1398/12/06 - ساعت 9:00 1398/12/06
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/09 ساعت 14:00 - تغییرات اساسنامه 1398/10/04
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1398/09/09 1398/09/10