صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/02/21
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 - حسابرسی شده 1400/02/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیارمنتهی به 1400/01/31 1400/02/13
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 1400/02/04
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 - حسابرسی نشده 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
صورت مالی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/22
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 99/06/31 1399/08/19
صورتهای مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 - حسابرسی شده 1399/08/19
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/29
صورت مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 - حسابرسی نشده 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/05/31 1399/06/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد مدیر برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری توازن معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/03/31 1399/04/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی شش ماه و پنج روزه منتهی به 1398/12/29 1399/02/29
صورت مالی برای سال مالی شش ماه و پنج روز منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی شده 1399/02/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکرد برای سال مالی شش ماه و پنج روز منتهی به 1398/12/29 - مدیر صندوق 1399/02/03
صورت مالی برای سال مالی شش ماه و پنج روز منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی نشده 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/02
صورت مالی سه ماه و پنج روزه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماه و پنج روزه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی پنج روزه منتهی به 1398/06/31 - حسابرسی شده 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/06
صورت مالی پنج روزه منتهی به 1398/06/31 - حسابرسی نشده 1398/09/02
گزارش عملکرد دوره مالی پنج روزه منتهی به 1398/06/31 مدیر صندوق 1398/09/02