صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی شش ماه و پنج روزه منتهی به 1398/12/29 1399/02/29
صورت مالی برای سال مالی شش ماه و پنج روز منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی شده 1399/02/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
گزارش عملکرد برای سال مالی شش ماه و پنج روز منتهی به 1398/12/29 - مدیر صندوق 1399/02/03
صورت مالی برای سال مالی شش ماه و پنج روز منتهی به 1398/12/29 - حسابرسی نشده 1399/02/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/10/30 1398/11/02
صورت مالی سه ماه و پنج روزه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماه و پنج روزه منتهی به 1398/09/30 1398/10/28
صورت مالی پنج روزه منتهی به 1398/06/31 - حسابرسی شده 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت معیار برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/08/30 1398/09/06
صورت مالی پنج روزه منتهی به 1398/06/31 - حسابرسی نشده 1398/09/02
گزارش عملکرد دوره مالی پنج روزه منتهی به 1398/06/31 مدیر صندوق 1398/09/02